Wedstrijdreglement

 • Deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen met woonplaats in België of Nederland. Medewerkers van Sensei Gaming kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

 

 • Aan fouten in het systeem of in de prijsvragen, zowel van technische als van redactionele aard, kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

 

 • In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

 

 • Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 

 • Door deelname erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden en ziet af van welkdanige vordering ook opzichtens de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van onderhavige wedstrijdreglement.

 

 • Er kan slechts een prijs per gezin worden bekomen. Onder gezin wordt verstaan alle op hetzelfde adres ingeschreven familieleden, personen en hun partners.

 

 • De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig).

 

 • De winnaar wordt verwittigd binnen de 2 weken na het einde van de wedstrijd.

 

 • Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

 

 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht of anderszins, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen te worden aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.

 

 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.

 

 • De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. De winnaars van de prijzen erkennen uitdrukkelijk dat de organisator slechts verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en niet als een producent van de prijzen kan worden beschouwd. De winnaars erkennen uitdrukkelijk door aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere voorwaarden te aanvaarden van toepassing op de verkregen prijzen en af te zien van elke vordering van welke aard ook ten aanzien van de organisator m.b.t. de prijzen. Het doorverkopen van toegangstickets is wettelijk niet toegelaten.

 

 • De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden gebruikt in het kader van de wedstrijd en om hen te informeren over de producten en diensten van Sensei Gaming alsmede voor promotionele en publicitaire doeleinden. Bij deelname aan de wedstrijd zal de deelnemer ook toegevoegd worden aan de wedstrijdmailing van Sensei Gaming, iets waarvoor hij of zij zich te allen tijde kan uitschrijven. De deelnemers hebben inzage- en verbeteringsrecht, volgens de wet van 08.12.1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Sensei Gaming zal geen gegevens aan derden verstrekken.

 

 • De winnaars zijn diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoorden en de schiftingsvraag correct of het meest benaderd hebben. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Sensei Gaming de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.